CareMed


CareMed Pharmacy, LLC
15450 New Barn Road, Miami Lakes, FL 33014, USA
Ph: (305) 455-1250
Fax: (305)-455-1255 
Email: caremed@pharmalife.com